Podmienky používania

Podmienky využívania služieb inzertného portálu gazdosko.sk

I.

Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Podmienky využívania služieb portálu gazdosko.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli gazdosko.sk (ďalej len „Portál“)
 2. Prevádzkovateľom portálu kupapredaj.sk a poskytovateľom služieb je spoločnosť Dr.Straightenup s.r.o., so sídlom Za záhradami 894/31, Zálesie 900 28, SR. IČO: 48149501 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 3. Službami sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľskú činnosť spočívajúcu v pridávaní, zverejňovaní a vyhľadávaní ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi užívateľmi (ďalej len „Služby“). Služby sú Prevádzkovateľom poskytované bezplatne s výnimkou doplnkových služieb na Portáli.
 4. Užívateľom Portálu sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Užívateľ“ alebo „Užívatelia“). Užívateľ, ktorým je fyzická osoba, musí byť staršia ako 16 rokov.
 5. Príslušným orgánom dozoru nad poskytovaním Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

II.

Základné podmienky používania

 1. Tento Portál umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku Užívateľov.
 2. Prevádzkovateľ prostredníctvom Portálu sprostredkúva kontakt medzi Užívateľmi, pričom však nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, úhradu a ani za samotný obchod alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, nepovoliť inzeráty, odstrániť inzeráty ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami, platným právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.
 4. Využívaním služieb Portálu vyjadruje Užívateľ svoj dobrovoľný súhlas s týmito Podmienkami.
 5. Užívateľ vyjadruje súhlas so zasielaním emailov do schránky, ktorú uviedol pri registrácii. Pôvodca emailov je Prevádzkovateľ a môžu mať informačný charakter spojený so službami Portálu.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že za jeho inzeráty, vrátane fotografií, videí a textov, ktoré sú ich súčasťou a sú uverejnené na Portáli, mu nevzniká nárok na žiadnu autorskú odmenu.

III.

Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať na Portáli a v inzerátoch pravdivé a aktuálne údaje a berie na vedomie, že akákoľvek informácia, o ktorej pravdivosti alebo aktuálnosti má Prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti, môže byť z portálu Prevádzkovateľom bez predchádzajúceho upozornenia odstránená.
 2. Užívateľ sa zaväzuje, že pri využívaní Služieb Portálu sa bude správať v súlade so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou, dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za obsah inzerátov, pravdivosť údajov v nich uvedených, obsah textov, fotiek ktoré uvedie na Portáli a prípadných diskusných príspevkov.
 4. Zároveň berie na vedomie, že na Portáli kupapredaj.sk je prísne zakázané:

(Tento zákaz platí bez ohľadu na TOPovanie)

 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, sexuálnej orientácie, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou a etikou;
 • publikovať urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, obrázky, ilustrácie, texty alebo výrazy;
 • uverejňovať erotické inzeráty, spoločníčky, eskort, erotické služby, eroticky zamerané pracovné ponuky;
 • narúšať, resp. brániť v diskusii na Portáli ostatným užívateľom;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu, politické hnutie alebo jej predstaviteľov;
 • uverejňovať inzeráty, ktorých predmetom je reklama akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám, webové adresy, logá;
 • propagovať rýchle a bezprácne zárobky;
 • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (text inzerátu napísaný iba VEĽKÝMI PÍSMENAMI je zakázaný. Pred text inzerátu je zakázané vkladať znaky ako “: ? ! ( ) @ # ©”, medzeru a iné. Je zakázané používanie superlatívov ako “najlepší, najväčší, najlacnejší” a iných.);
 • uverejňovať inzeráty obsahujúce informácie o osobných údajoch tretej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu, obrázky podliehajúce autorským právam alebo iným licenciám;
 • propagovať prácu s vyžadovaným poplatkom vopred;
 • propagovať audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou;
 • propagovať chudnutie;
 • propagovať multilevel systémy a pod.;
 • uverejňovať inzeráty smerujúce k porušovaniu autorských práv;
 • propagovať predaj liekov, cigariet, tabaku, e-cigariet, alkoholu a drôg;
 • uverejňovať inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku;
 • uverejňovať duplicitné inzeráty, alebo mať snahu uverejňovať viac podobných inzerátov jedným užívateľom na jeden a ten istý tovar, alebo mazať a pridávať tie isté alebo podobné inzeráty za účelom zvýhodnenej pozície;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 1. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z jeho povinností alebo niektorého zo zákazov uvedených vyššie je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite zmazať na Portáli jeho inzeráty bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu a Prevádzkovateľ nie je povinný informovať Užívateľa o zmazaní inzerátu. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Užívateľa alebo niektorého zo zákazov uvedených vyššie je Prevádzkovateľ tiež oprávnený okamžite zablokovať účet Užívateľa.
 2. Užívateľ sa zaväzuje používať portal za účelom vkladania inzerátov len diela (t. j. fotografie, obrázky, videá, texty a pod.), ktorých je autorom, resp. na použitie ktorých mu autor udelil súhlas. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škody, ktoré autorovi vznikli porušením tohto záväzku Užívateľa a na základe žiadosti autora je Prevádzkovateľ oprávnený tieto diela z Portálu odstrániť. Pred odstránením diela z Portálu poskytne Prevádzkovateľ Užívateľovi lehotu 30 dní na vyžiadanie si súhlasu autora s používaním diela, resp. na odstránenie diela z inzerátu alebo je výmaz. V prípade, ak Užívateľ v stanovenej lehote vzniknutý protiprávny stav neodstráni, prevádzkovateľ vymaže neoprávnene používané dielo z Portálu.
 3. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ďalšie povinnosti, ktoré upravujú tieto Podmienky pre konkrétny typ služby poskytovanej Prevádzkovateľom.

IV.

Doplnkové služby a cenník služieb

 1. Služby Portálu gazdosko.sk sú Užívateľom poskytované bezplatne.
 2. Na Portáli je možné využívať i spoplatnené doplnkové služby. Doplnkové služby nie sú podmienkou využívania Služieb Portálu.
 3. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality gazdosko.sk.
 4. V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými službami.

V.

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré Užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku, alebo v súvislosti s využívaním Služieb Portálu.
 2. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za škody, ktoré Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania Služieb Portálu, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 3. Užívateľ si je vedomý, že využíva Služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov Služieb Portálu, ani za spôsob akým Služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie údajov Užívateľov ani porušovanie autorských práv Užívateľov.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb Portálu, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb Portálu na akúkoľvek dobu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo skončiť poskytovanie Služieb Portálu kedykoľvek, aj s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oboznámenia Služby Portálu upravovať alebo inovovať.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oboznámenia mazať inzeráty pridané bezplatne, a to aj bez udania dôvodu.

V.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať, pričom zverejnením nového znenia Podmienok na Portáli platnosť a účinnosť naposledy zverejnených podmienok zaniká.
 2. Ak niektoré ustanovenia týchto Podmienok nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu podmienok.
 3. Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Dátum poslednej aktualizácie: 28.12.2023